Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH GIỚI HẠN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG FREETEL

Đối tượng áp dụng

Chính Sách Bảo Hành có giới hạn này chỉ áp dụng cho người mua sản phẩm mới được Freetel phân phối chính thức tại Việt Nam.

Nội dung của Chính Sách Bảo Hành có giới hạn này Trung Tâm Bảo Hành được Freetel ủy quyền có nghĩa vụ bảo hành cho sản phẩm
phân phối chính thức được giới hạn trong các điều khoản và điều kiện đặt ra dưới đây. Ngoại trừ các trường hợp ngoài phạm vi bảo
hành bên dưới, Trung Tâm Bảo Hành được Freetel ủy quyền sẽ bảo hành cho điện thoại di động và phụ kiện đi kèm theo điện thoại di
động (“Sản phẩm”) bị lỗi nhà sản xuất và lắp ráp trong điều kiện sử dụng bình thường của người tiêu dùng theo luật pháp của quốc gia
mà sản phẩm được mua, được hiểu là (“Thời Hạn Bảo Hành”) cụ thể như sau:

(8) MƯỜI HAI (12) THÁNG cho điện thoại và phụ kiện theo máy không thể tháo rời
(ï) SÁU (6 ) THÁNG cho các phụ kiện khác theo hộp máy

Thời gian bảo hành được tính từ thời điểm máy được kích hoạt bảo hành thông qua hệ thống bảo hành điện tử của Freetel Việt Nam.
Đối với các trường hợp không được ghi nhận việc đăng ký bảo hành điện tử chúng tôi sẽ căn cứ vào thời gian thể hiện trên hóa đơn gốc
bán hàng cho người tiêu dùng cuối.

Trong thời hạn 30 ngày đầu tiên tính từ ngày bán ra nều điện thoại gặp phải những lỗi nhà sản xuất sau khi được Trung Tâm Bảo Hành
kiểm tra và xác nhận, khách hàng sẽ được quyền đổi miễn phí chiếc điện thoại di động khác không bao gồm phụ kiện (có cùng model và
quy cách) hoặc bảo hành miễn phí với điều kiện khách hàng phải xuất trình hóa đơn gốc mua hàng hợp lệ.

Freetel sẽ làm những gì

Nếu một lỗ Sược tìm thấy hoặc phất sinh rên săn phẩm và yêu cầu bắn hành hợp lệ rong trời hạn bản hành quy định, Freersl sẽ lựa
chọn tật rong các gãi phấp, rữ ki có quy định khác củz pháp luật, sẽ hoặc là(f) Sữa chữa miễn phí các khiếm khuyết hoặc hự hông
sằng cách sử cụng mỗi sử dụng lại hoặc tần rang lại bộ phận thay thế có chức năng sương #ương hoặc (2) Tay thể ằng một sẵn
chẩm mối hoặc #ề được ăn tranglấp rấp ừ các cộ phân rrói hoặc đã qua sử cụng và có chức năng tương đương với sẵn phẩm bạn
sâu

Sản phẩm, linh phụ kiện Sược thay thể là một phần của quy rình bão hành, sẽ trở thành tài sẵn của Fresrel và cổ trễ không được trã
Lại Khi iệc thay thể hoặc đỗi mồi được thực hiện, các sản phẩm #ược tnay thể hoặc Sổ mối phải được trã lại che Freetelvà sẽ rỡ
thành tài sẵn của Freere

“Chính sách Bảo hành này không áp dụng cho

la, Sẵn phẩm đồ hết trời hạn bắc hành,
b, Các bộ phận Bị iêu hao trong suấ tình sử sụng, như pin hoặc lớp sơn bảo vệ bên ngoài giăm cần theo thồï gần ngoại trừ lỗ xây rz
se một kiểm khuyất của phẫn cứng hoặc lấp ráp

« Lỗ thẳm mỹ bên ngoài bao gồm nhưng hông gi hạn ð các vế: trầy xước vất làm, vế: nứt hoặc các hư hồng bên ngoài khác

vả, Hừ rồng do sử dụng vối các sẵn phẩm không phãi chính năng reerel,Các lỗi phất sinh từ việc sử dụng các sẵn phẩm, phụ kiện ray
sắc triết bị ngoại khác không mang nhãn hiệu hoặc chứng nhận của reerel,bso gồm nhưng không giới hạn vỗ máy, linh kiện, phụ
‘iện hoặc phần mềm, #ược loại rừ khối phạm vĩ bão hành,

se, Hư hông ơo tại nạn, lạm cụng sử dụng sgi tiếp xúc với cất làng lửa, động đắt hoặc các nguyên nhân bên ngoài khác: cạn gằm
“hưng không giới hạn: (]sử cụng hoặc hoạt Sộng không Súng các” (dụ như sử dụng hoặc cổ ý định sử dụng nệ điều hành của các
sẵn phẩm bên ngoài suy #inh bối Fresrel bạo gằm nhưng không gi nạn như Zược cu Sinh ti Freerel trong tướng cẵn sử dụng,
tướng dẫn sử cụng nhanh, Hướng cẵn trực tuyến và các tà iêu kháo) bão cuân không đứng các” (í cụ sẵn phẩm sử cụngð nhiệt
+nắc nghiện, lạm sụng hoặc bất cần (í cụ như [vỡ / cong vênh /vs đặn ốc ví / kế: nổ]; hư hồng ơo tác động lí sụ như sẵn phẩm ị
ơi rồ9 (0 tếp xúc với chất lông nước, mưa, độ ẩm cao, mồ nội nặng hoặc Ấm nước khác, cất thực phẩm, cụ bẵn hoặc các chất tương

 • rữ sẵn phẩm được bấn có tính năng kháng các chất như vậy, nhưng cnỉ ở mức độ triệt rại thông phải do si sót các jÊu tổ bão vệ

ca điện troại hoặc sẵn phẩm phải crịu các điều kiện vượt quá thông số k thuật 8ã SỀ rs hay gối hạn) (ID sử cụng sẵn phẩm phục vụ
“rục #* thương mại hoặc (x] các nguyên nhân bên ngoài hoặc hành vị đố không phã là ỗi của Free:el cao gằm nhưng không giới nạn
cến ữ lực hỗs hoạn, động đắt, lắc xo§y hoặc các thiên tai khác, được loại trừ hối pham ví bão hành,

Sửa chữa hoặc sửa đỗ trái phép. Lỗi hoặc hư hông phất nh từ sửa chữa, kiểm tra điều chỉnh lắp ráp hoặc sửa đỗ trong bất lỳ tình
thức nào, bạo gằm nhưng không giồï nạn để làm thay đổi phần mẫm, bởi đơn vị khác không phải các Trung Tâm Bảo Hành co Freerelũy
suyền, đều bịừ chối bản hành, Mặc cù đã néi ở trên, bất kỳ sẵn phẩm đã có beorosdsr ị mỡ khás, hoặc có hệ điều hành đã Eị may
Sổ, cao gồm cắt kỳ nỗ lục SẼ mỡ khóa boorcager hoặc thay đỗ nệ điều hành nhưng không tàn công cũng sẽ shông Zược bão nành,

 1. Một sẵn phẩm hoặc bộ phân đã được sửa SỐ trong bắt kỹ cách nào mà hông có sự cho phếp bằng văn bản của Freere Sẵn phẩm
  “#ề được thay đỗi trong bắt kỹ cách nào Sễ ngăn chân Fresrel xác định xem sẵn phẩm đó được bão hành treo các điều koăn của Chính
  sắch Bản hành có gi hạn này sẽ được loại rừ khôi phạm \ï bảo hành, Cc điều khoăn để cập Sến bao gằm nhưng thông gói hạn () số
  IME (15 chữ số) số seral hoặc mã nhà sẵn xuất khác #ã được loại tổ tray đỗi hoặc tễy xés [) số seral shông phù hợp noặc trùng ấp;

“oặc ï) ren tem bắc nành hoặc các bằng chứng khác của sự giã mạc, Không được tự ý mỡ roặc cổ gắng sữa chữz sẵn phẩm; nành

i86 có thể gây ra hư rồng mà cần làm cho sẵn phẩm không được bắc hành,
Ta Hạo mắn và rác” nức bình thường hoặc đo sự thay đi theo thời gin sử đụng Eình trường của sẵn phẩm

 1. Các hự hông, hoặc ỗi của sẵn phẩm o bắt kỳ c[En vụ mạng bạn đăng tý hoặc sử cụng với sẵn phẩm,

}.Freetel sẽ không bắc Sâm rằng bắt cứ phần mầm nào của eetel cũng Sắp ứng jêu cầu của bạn sẽ hoạt Sộng với cắt cứ các ứng
cung phần cứng noặc phần mầm #ược cung cắp bỗi bên thứ ba

k, Các sẵn phẩm đề được tần trang hoặc tế chế li ngại rừ che các sẵn phẩm #ược sửa cữa hoặc tna/ thể tneo các Êu unoăn của

ï hạn này. Nếu hự hồng nằm ngaài pham vi bão hành, sửa chữa cịch ụ có trễ áp dụng nhưng bạn phãi chu
tẤt cả các chị phíliÊn quan đến việc sửa chữa sản phẩm,

Bạn đọc nhận xét
  Comments Rating 0 (0 reviews)